แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ TourismThailand.org

ช่วงอายุ :

 

20-30 ปี

 

31-40 ปี

   

41-50 ปี

 

มากกว่า 50 ปี

เพศ :

 

หญิง

 

ชาย

สัญชาติ :

 

ไทย

 

อื่นๆ

         

     ความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์

พอใจมาก

พอใจ

ควรปรับปรุง

     ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล

สะดวกมาก

สะดวกปานกลาง

ควรปรับปรุง

     ความสวยงามของเว็บไซต์

สวยมาก

ปานกลาง

เฉยๆ